داده کاوی

کشف خودکار ونیمه خودکار دانش

داده کاوی

کشف خودکار ونیمه خودکار دانش

حمزه جوادی

دانشجوی رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز مقطع ارشد.


علاقه ها :

ادبیات 

فوتبال

شطرنج

نجوم

داده کاوی

...